Vappupuhe Espoossa 2008

Torstai 1.5.2008 klo 14:18 - Arjo Suonperä

Varatuomari Arjo Suonperä:                                          

                                  Espoossa vappuna 2008.              

 

Tänä vuonna on jatkunut 90 vuotta valkoisen porvariston valtaa Suomessa. Vallan porvaristo sai Euroopan verisimmässä sisällis- ja luokkasodassa. Ilman silloisen EU:n eli Saksan sotajoukkojen apua vallansiirto ei olisi punaisilta valkoisille onnistunut.

Suomalainen porvaristo yrittää peitellä ja unohtaa tuon verisen ja epäisänmaallisen vaiheen puhumalla itsenäisyystaistelusta, vaikka siitä ei ollut kyse. Leninin johtama sosialistinen Neuvostoliitto toteutti tuolloin kansojen itsenäisyyspolitiikkaa ja antoi Suomelle itsenäisyyden. Lännen kapitalistimaat sen sijaan eivät olleet valmiita tunnustamaan Suomen itsenäisyyttä, vaan kehottivat suomalaisia pyytämään sitä Neuvostoliitolta. Jos punaiset olisivat jääneet Suomessa valtaan, ei näillä olisi ollut mitään tarvetta luopua Suomen itsenäisyydestä ja liittyä yhdeksi neuvostotasavallaksi niin kuin porvariston propagandassa nytkin vielä väitetään. Sen sijaan Suomen porvarit myivät Suomen itsenäisyyden myöhemmin liittäessään Suomen EU:iin ja hyväksymällä sen perustuslain, joka kaikessa kävelee suomalaisen lainsäädännön yli.

 EU:n tärkein ja keskeisin tehtävä on turvata kapitalismin etua ja säilymistä. Kapitalistien perusoikeudet on turvattu julistamalla Rooman sopimuksessa vain muutamat, kapitalisteille tärkeät vapaudet EU:n perusoikeuksiksi, jotka kävelevät muitten oikeuksien yli. Näitä ovat tavaroiden, palveluiden, pääomien ja työvoiman vapaa liikkuvuus EU:n alueella.  Kapitalistit saavat näin EU:ssa parempaa oikeutta kuin muut EU:n jäsenvaltioiden asukkaat. Tämä näkyi selkeästi hiljattain työmarkkinoilla, kun EU:n tuomioistuin antoi periaatteelliset päätöksensä kahdessa jutussa eli Vikingin ja Alfa-Lavalin jutuissa, joissa kummassakin järjestäytyneen ay-liikkeen oikeudet, kuten lakko-oikeus ja oikeudet kollektiivisiin sopimuksiin ja vähimmäispalkkaan saivat väistyä kapitalistin vapausoikeuksien tieltä. Vaan ei ole kapitalistienkaan elämä yhtä laakereilla lepäämistä. Kapitalistit ovat susia toisilleenkin. Harva asia maailmassa pysyy paikoillaan. Voiton aleneva suhdeluku kiusaa kaikkia kapitalisteja, paikoilleen pysähtyneisyys tai yllättävät muutokset vievät markkinat toisilta. Kun kapitalisteja tulee liikaa tai niiden ahneus kasvaa liikaa kaksi ongelmaa kärjistyy: mistä saada kaikille kapitalisteille lisää riiston kohteita ja miten pitää massojen tyytymättömyys epäoikeudenmukaiseen tulonjakoon ja kohteluun kurissa. Suomessakin tuottavien riiston kohteiden ehtyminen ja vähälukuisuus on johtanut poliittisten voimasuhteiden muutoksen oloissa yrityksiin jakaa yhteistä omaisuutta eli kuntien ja valtion omaisuutta ja toimintoja kapitalisteille ja samalla vapauttaa verovaroja muutoinkin entistä enemmän kapitalistien ja heidän elinkeinojensa tukemiseen.

Julkisen vallan harjoittamat useimmat toiminnot, välittömästi vallan säilyttämiseen liittyviä, kuten armeijaa, poliisia, oikeuslaitosta ja poliittista päätöksentekojärjestelmää lukuun ottamatta halutaan yksityistää eli antaa kapitalistien voitontavoitteluun tilaaja- tuottajamalliin nojautuen ja kuntauudistuksen varjolla. Julkisen vallan harjoittamat toiminnot ajetaan laajalti alas kilpailemasta kapitalistien kanssa ja julkiselle vallalle jää vain maksajan ja pakottajan rooli.

Poliittinen vastuukin saadaan näin osin hämärrettyä markkinoitten toimijoitten niskaan ja kansalaisten vaikutusmahdollisuudet kavennettua olemattomiin.

Kaikki tämä johtaa ja on jo johtanut kansalaisten entisten julkisten palveluiden olennaiseen heikkenemiseen ja kaventumiseen. Jos aiempi julkinen toiminto on ehditty ajaa alas, ei paluuta takaisin ole nopealla aikataululla, joka johtaa helposti monopolihinnoitteluun tai siihen, ettei palvelujen tarjontaa aina ole lainkaan tai että palvelua ei pystytä riittävästi, oikeaan aikaan ja vaadittavan laatuisena tuottamaan. Valitettavana esimerkkinä tästä toimintatavasta on terveyspalvelujen yksityistäminen, jossa hankkeessa MedOne –niminen yritys pyrkii monopoliasemaan koko Suomessa. Kuntauudistuksessa ja tilaaja-tuottajamalliin kuuluvassa kuntien ja valtion omien toimintojen alasajossa ei kyse ole pelkästään uusien markkinoitten siirtämisestä yksityisille kapitalisteille, vaan myös yrityksestä muuttaa tulevaa poliittista kannatusta vähentämällä julkisen vallan palveluksessa olevia usein vasemmistolaisiksi katsottuja äänestäjiä siinä uskossa, että kun työt jatkossa hoidettaisiin yrittäjävetoisesti, niin poliittinen kannatuskin siirtyisi oikeistopuolueille. Toisaalta aikanaan demarit kaiketi kuntauudistuksen hyväksyessään laskeskelivat, että jo pelkkä kuntien lukumäärän pienentäminen poistaa osan keskustapuolueen kunnallisvirkamiehiin perustunutta tukiverkostoa ja poliittisten toimijoitten joukkoa. Näissä uudistuksissa on vähemmälle huomiolle toistaiseksi jäänyt se, että monen nyt yksityistettävän toiminnon osalta on kyse julkisen vallan lakimääräisestä velvoitteesta huolehtia kyseisestä toiminnosta. Tilaaja-tuottajamalliin siirtyminen merkitsee itse asiassa sitä, että lakimääräisen palvelujen saannista huolehtiminen yritetään siirtää  pois huolehtimiseen velvoitetuilta virkamiehiltä ja poliittisilta päättäjiltä. Annetaan ymmärtää, että tästä huolehtimisvelvollisuudesta pystytään selviytymään pelkällä maksajan roolilla ja tilaussopimuksen mahdollisilla sopimussakkomääräyksillä.

Tällöin kuitenkin unohdetaan, että lakimääräinen velvoite esimerkiksi kunnan johdolle ja johtaville virkamiehille jonkin palvelun tuottamiseksi kuntalaisille, ei poistu sillä, että palveluja tilataan yksityiseltä ja tämän laiminlyötyä tilaussopimuksen mukaisen toimitusvelvoitteensa, langetetaan rahamääräinen sopimussakko yrittäjälle. Tilaajan tulee näet lakimääräisen velvoitteensa täyttämiseksi huolehtia myös siitä, että tilaussopimuksen täyttämättä jättämisen varalle on olemassa sitä ajoissa korvaava varatoimittaja, koska pelkkä sopimussakkohan ei tuo kuntalaisille näiden tarvitsemia palveluja. Mikäli varasuunnitelmaa ei ole tai se ei toimi, on lähtökohtaisesti kyse rangaistavasta tilaajavirkamiehen virkavelvollisuuden rikkomisesta ja vahingonkorvausvastuun virkamiehelle ja kunnalle aiheuttavasta laiminlyönnistä. Tähän puoleen kuntalaisten tulee jatkossa kiinnittää huomiota. 

Samalla tällainen varajärjestelmästä huolehtimisvelvoite osoittaa, että yksityistäminen tulee siitäkin syystä useimmiten todellisuudessa kalliimmaksi kuin kunnan oma tuotanto.Suomelle epäedullinen EU-jäsenyys jatkuvasti vie maasta pois työpaikkoja ja kotimaista tuotantoa, jota eivät korvaa ulkomaiset tänne tulevat yrittäjät ja saalistajat. Samaan aikaan julkisen vallan oma tuotanto- ja palvelutoiminta ajetaan alas ja siinä yhteydessä lisätään varsinkin naisvaltaisten alojen työttömyyttä.

Kun alas ajettuja toimintoja pyritään korvaamaan tilaaja-tuottajamallilla yksityisyrittäjien avulla, se johtaa myös pyrkimyksiin jakaa aiempaa enemmän suoraa tukea verovaroista yksityisyrittäjätoiminnoille, jotta korvaavaa tarjontaa saataisiin ylläpidettyä, kun julkisen vallan oma tuotanto- ja palvelu puuttuu. Nythän työttömien työllistämisrahat on siirretty pääosin tällaiseksi tueksi yrittäjille.

Yksityisyrittäjien käsissä entiset julkiset palvelut ja tuotantotoiminnot supistuvat helposti koskemaan vain helppoja ja tuottavia toimintoja ja vaikeat, vähemmän tuottavat ja isompia investointeja vaativat kuin myös kehitystyö jäävät pois, kun niitä ei kukaan yrittäjä tarjoa eikä julkisen vallan omaa toimintoa enää ole. Tilaaja-tuottajamalli johtaa myös julkisen vallan instituutioiden nauttiman luottamuksen menetykseen, kun instituutiot, joille jää vain verottajan ja tilaajan rooli, eivät pysty takaamaan tarvittavia palveluksia. Kansainvälisen kapitalismin johtavalla valtiolla USA:lla menee päivä päivältä yhä huonommin. Vuosikausia jatkuneet sotavarustelusta johtuneet alijäämäiset valtion budjetit, Afganistanin ja Irakin sotaseikkailujen epäonnistuminen ja pitkittyminen, ongelmat Etelä-Amerikan poliittisesta vasemmistolaistumisesta johtuen ja omat sisäiset taloudelliset ja työllisyyden vaikeudet ovat jo pitkään johtaneet siihen, että USA kiihkeästi etsii rinnalleen maksajia, poliittisia vastuunkantajia ja pyssynruokaa omiin sotaorganisaatioihinsa, kuten NATO:on.

Amerikkalaisten lobbareitten vaatimuksista suomalaiset oikeistopuolueet kiltisti jatkavat mediassa laajaa vaatimusliikettä Suomen liittämiseksi Nato:n jäsenyyteen kantamaan näitä kolmea roolia, vaikka Suomelle ja suomalaisille ei itselleen ole mitään etua jäsenyydestä. Nato on edelleen hyökkäysorganisaatio ja suomalainen kadunmies ihmetteleekin, minne Suomi aikoisi hyökätä ja miksi. Nato ei myöskään pysty antamaan toimivia turvatakeita Suomelle, koska sen varsinaiset sotavoimat eli amerikkalaiset ovat sidottuja pitkittyneisiin sotaoperaatioihinsa muualla.

Nato-suunnitelmien torjuminen on edelleen mitä suurimmassa määrin suomalaisten etu, ei vähiten suomalaisen veronmaksajan etu. Ideologisista syistä ja kansainvälisen sinisilmäisyyden vuoksi suomalaiset oikeistopuolueet ovat romuttamassa niin suomalaista hyvinvointivaltiota ja palveluyhdyskuntaa, demokraattisia vaikutusmahdollisuuksia yhteiskunnassa, työelämässä saavutetut palkansaajien oikeudet, alentamassa kansalaisten enemmistön elintasoa ja järkyttämässä maan ulkoista turvallisuutta Nato-kytkennöillä ja sapelinkalistelupolitiikalla.

Tulevat kunnallisvaalit tarjoavat mahdollisuuksia tuoda ihmisille näkyviin kommunistien periaatteellista vasemmistolaista vaihtoehtoa, jota puolueen kunnallispoliittinen laaja ohjelma kuvaa. Eduskuntapuolueet pystyvät todennäköisesti kustantamaan vaalitaistelunsa pääosan verovaroista saamillaan avustuksilla. Eduskunnan ulkopuoliset puolueet eivät tällaista tukea saa, joka kuvastaa valtapuolueitten epädemokraattisuutta ja diktatuurin elkeitä, joilla pyritään estämään opposition ääntä kuulumasta.

 Opposition toimintaa ja vaikutusvallan kasvua nykyiset eduskuntapuolueet hallituksen johdolla pyrkivät estämään eduskuntavaalien vaalijärjestelmäuudistuksella vaatimalla korkeaa 3,5 %:n äänikynnystä. Ulkomaisia vastaavia vaalijärjestelmäkikkailuja suomalainen valtamedia kyllä saattaa arvostella, mutta kun samaa tapahtuu Suomessa hallituksen toimesta, ei valtamediasta löydykään kunnollisen demokratian kannattajia.

 Vaalien aikaan äänestäjät ovat tavanomaista kiinnostuneempia poliittisesta keskustelusta ja keskustelu vaatii myös todellista opposition ääntä. Siihen ei mikään byrokraattinen kaksipuoluejärjestelmä riitä. Hauskaa ja iloista vappua! Tulevissa syksyn kunnallisvaaleissa äänet kommunisteille tunnuksella Kunta toimintakuntoon! Vaaditaan vastinetta veroille, maksuille ja kunnan jäsenyydelle! 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: vappu, kunnallisvaalit, itsenäisyystaistelu