arjo_suonper2.jpg

  

  

  

  

  

  

Aitoa demokratiaa vaaleihin!

Oy Juridique Espoo

 

Valopoiju 4 B 36                                    puhelin 09-801 11 31             e-mail: juridique@kolumbus.fi

 

02320 Espoo                                         kotisivu: www.juridique.fi       pankkiyhteys: 800019-415747

 

                                                                    fax 09-801 36 59                       päivystys: 040-731 23 83

 

Eduskunnan oikeusasiamiehelle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kantelu ja toimenpidepyyntö syrjintää vuoden 2007 eduskuntavaalien

kuluihin vain nykyisessä eduskunnassa edustettuina oleville puolueille

vaaleja varten myönnettyä ylimääräistä puoluetukea ja Yleisradion

vaaliohjelmia koskevassa asiassa.

 

 

 

Pyynnön ja kantelun tekijöinä:

 

1.     Suomen Kommunistinen Puolue r.p., rekisteröity

puolue Helsingin kaupungista;

 

2.     teknikko Juhani Lilja, Helsingin kaupungista;

 

3.     sihteeri Leena Ryömä, Helsingin kaupungista,

 

kaikki asiamiehenään varatuomari Arjo Suonperä, prosessiosoite:

Oy Juridique Espoo, Valopoiju 4 B 36 02320 Espoo, puhelin 801 11 31,

fax 801 3659, päivystysnumero 040-731 23 83, sähköposti:

juridique@kolumbus.fi.

 

Selostus asiasta ja vaatimusten perustelut: Vuoden 2007 budjetissa

on eduskunta kohdassa 23.27.50 (HE 122/2006) myöntänyt 2.489 000 euroa

ylimääräistä puoluetukea  eduskuntapuolueille kertaluonteisena menona

vuoden 2007 eduskuntavaaleista aiheutuviin kustannuksiin.

 

Eduskunnassa edustettuina olevat puolueet, ennen muuta hallituspuolueet

saavat näin huomattavan taloudellisen tuen verovaroista säilyttääkseen

nykyiset asemansa eduskunnassa. Sen sijaan ne eduskuntavaaleissa mukana

olevat puolueet, joilla ei ole nykyisessä eduskunnassa edustajia, eivät saa

lainkaan tukea, vaikka niille luonnollisesti aiheutuu vastaavasti kuluja

eduskuntavaaleihin osallistumisesta. Itse asiassa näiden tukea vaille jäävien

puolueitten vaalikulut myös kasvavat välillisesti sanotun vaalituen johdosta

siitä syystä, että media on nostanut mainoshintoja havaittuaan, että

markkinoille on ilmaantunut lähes 2,5 miljoonaa euroa ylimääräistä siihen

tarkoitukseen käytettävää rahaa.
 

 

Vaikka sanotun ylimääräisen puoluetuen jaossa nojaudutaan puoluelain

tarkoittaman puoluetuen jakoperiaatteisiin eli siihen, että sitä jaetaan

eduskuntapuolueille edustajamäärien suhteessa, on eduskuntavaalien

kuluihin annettavassa korvamerkityssä verovarojen antamisessa puolueille

kyse olennaisesti eri asiasta, kuin eduskuntatoiminnan tukemisessa

vaalien välillä. Tiettyjen puolueiden suosiminen ja toisten syrjiminen

vaalitoiminnan tukemisessa on selkeästi kansanvaltaa vääristävää ja

ristiriidassa vaalilaissa edellytetyn puolueiden tasapuolisen kohtelun

kanssa ja perustuslain kansanvaltaisuusvaatimuksen kanssa.
 

 

Moinen rahamäärä ei voi olla vaikuttamatta vaalitulokseen näin suosittujen

puolueitten ja niiden ehdokkaitten eduksi ja tukea vaille jääneiden vahingoksi,

koska viimeksi mainitut eivät voi käyttää valtiovallan rahoitusta saadakseen

vaalisanomansa valitsijoitten näkyviin, eikä niillä ole tätä vastaavaa

muutakaan rahoitusmahdollisuutta. Tällöin suurelle osalle valitsijoista

muodostuu kuva, ikään kuin uskottavina ehdokkaina olisi vain nykyisten

eduskuntapuolueitten ehdokkaita tai että muut ehdokkaat ovat omasta

syystään niin paljon näkymättömämpiä, ettei niitä kannata äänestää.

Tunnettu tosiasiahan on, että vaalikamppailua ei pystytä käymään pelkällä

äänestyskopissa olevalla ehdokkaiden nimilistalla ja muilla julkisen vallan

kaikille puolueille tarjoamilla vähäisillä tiedotusmahdollisuuksilla. Toisin

sanoen maksullinen ilmoittelu lehdistössä, internetissä, radiossa ja

televisiossa sekä niinikään taloudellisia resursseja vaativa muu kampanjointi

vaikuttavat tosiasiassa ratkaisevasti äänestäjien valintoihin.

 

 

 

Jos äänestäjien valintoihin vaikutetaan verovaroin näin ohjaavalla tavalla,

ei voida puhua aidosta demokratiasta ja perustuslain 1 luvun 2 §:n säätämästä

kansanvaltaisuuden vaatimuksesta, joita pitäisi noudattaa vaaleissa ja

puoluerahoituksessa.

 

 

 

Tämän syrjinnän merkitys kasvaa vielä siitä syystä, että Yleisradio ja

muut keskeiset mediat ovat koventaneet eduskunnan ulkopuolella nyt

oleviin puolueisiin kohdistuvaa syrjintää niin, että vaalitentteihin ja

vaaliohjelmiin pääsevät lähes poikkeuksetta vain ns. eduskuntapuolueet.

 

Yleisradion vaaliohjelmilla eduskunnan ulkopuoliset puolueet on koottu

vain yhteen yhteiseen tenttiin televisiossa (joka esitetään myös uusintana)

ja yhteen radiossa, kun taas eduskuntapuolueille on varattu sekä useampia

puoluekohtaisia vaalitenttejä että aikaa lukuisissa useamman

eduskuntapuolueen vaaliohjelmissa. Yleisradion kotisivujen mukaan

YLE tekee ennen vaaleja kaikkiaan 153 valtakunnallista vaaliohjelmaa ja

tämän lisäksi maakuntaradiot tekevät vielä omia ohjelmia. Tämän lisäksi

YLE antaa eduskuntapuolueiden ehdokkaille aikaa myös monissa muissa

uutis-, ajankohtais-, viihde- ym ohjelmissa.

 

 

Yleisradion vaaliohjelmista vastaavat ovat pyrkineet perustelemaan tätä

julkeaa syrjintää ohjelmallisella viikunanlehdellä puoluelain 10 § :n

2 momenttiin viitaten. Kuitenkaan ohjelmalliset näkökohdat eivät ole

painaneet mitään, kun kaikki eduskunnan ulkopuoliset puolueet on koottu

yhteen lähetykseen, jossa niitä on kerralla enemmän kuin

eduskuntapuolueiden lähetyksissä ja jossa niillä ei ole mahdollisuutta

haastaa nykyisiä eduskuntapuolueita keskusteluun. Ohjelmallisilla

näkökohdilla ei voi perustella myöskään sitä, että koko vaaliohjelmien

sarjassa ei ole varattu yhtään muutakaan ohjelmaa eduskuntaan pyrkiville

uusille vaihtoehdoille päästä esille ja keskustelemaan nykyisten

eduskuntapuolueiden kanssa.

Eduskunnan ulkopuolisten puolueitten rajaaminen yhteen yhteislähetykseen

televisiossa ja toiseen radiossa merkitsee kaksinkertaista syrjintää; ensin sitä,

ettei näitä puolueita päästetä esittelemään omaa vaalisanomaansa

eduskuntapuolueitten tavoin eikä tuomaan hallituspuolueiden kanssa

kilpailevaa oppositionäkökantaa katsojien tietoon väittelytilanteissa.

Kun kaikki eduskuntapuolueet ovat hyväksyneet monet keskeiset ratkaisut

jopa yksimielisesti — kuten viimeksi esimerkiksi kunta- ja palvelurakenteiden

uudistamisen puitelain — ja sitoutuneet tukemaan muun muassa harjoitetun

talouspolitiikan keskeistä linjausta eli tulopoliittisia sopimuksia, jää tällaiset

äänestäjien kannalta keskeiset linjakysymykset vain eduskuntapuolueiden

edustajille järjestetyissä vaaliohjelmissa vaille kritiikkiä ja vaihtoehtoja.

Samalla niissä sivuutetaan kokonaan vasemmistolainen Euroopan unionin

vastustus. Kun kaikki nykyiset eduskuntapuolueet ovat ilmoittaneet

pyrkivänsä seuraavaan hallitukseen, jää vain niiden edustajille järjestettävistä

vaaliohjelmista puuttumaan selkeä oppositio. Lisäksi kaikki nykyiset

eduskuntapuolueet ovat periaatteessa hyväksyneet nykyisen

talousjärjestelmän ja porvarillisen demokratian pelisäännöt, jolloin noista

vaaliohjelmista jää myös puuttumaan kapitalismin vastainen vasemmistolainen

vaihtoehto, jota Suomen Kommunistinen Puolue edustaa.

Oikeuskansleri on vuonna 1992 ottanut vanhan perustuslain aikaan kantaa

YLE:n vaalitenttisyrjintää kunnallisvaaleissa koskevaan kanteluun

(888/1/92, annettu 29.10.1992). Silloin syrjintä ei ollut niin totaalista.

Tuo ratkaisu ei kuitenkaan sovellu muuttuneeseen nykylainsäädäntöön

(esimerkiksi perustuslakiin) eikä nykyiseen entisestään pidemmälle

vietyyn syrjintätilanteeseen.

 

 

 

Ohjelmalliset näkökohdat eivät oikeuta YLEä tällaiseen eduskunnan

ulkopuolisten puolueitten syrjintään. Ohjelmallisilla näkökohdilla on

tarkoitettu puoluelaissa lähinnä sitä, että Yleisradion ei tarvitse toteuttaa

vaaliohjelmia mekaanisesti niin, että niissä on oltava aina edustettuna

kaikki puolueet, että puolueiden edustajilla pitää olla täsmälleen yhtä

paljon ohjelma-aikaa tai että ohjelmien toteuttamisessa sivuutettaisiin

journalistiset tavoitteet.
 

 

Puolueen suuruus ja parlamentaarinen asema eivät oikeuta syrjintään

vaaleissa, eikä perustuslakivaliokunnan puoluelain 10 § :n muuttamisen

 osalta antama toteamus ole tarkoittanut eikä voinut oikeuttaa poikkeamaan

sen enempää perustuslain kansanvaltaisuusvaatimuksesta kuin

syrjintäkiellosta tai puoluelain 10 §:n tasapuolisen kohtelun vaatimuksesta.

Lisäksi peruslakivaliokunta on tuolloin 1992 pääsääntönä korostanut,

että kaikkien vaaleissa mukana olevien puolueitten tulee saada tuoda

näkemyksensä esille. Nyt YLE:n toteuttama linja ei päästä eduskunnan

ulkopuolisia puolueita tuomaan näkemyksiään näissä vaaleissa tasapuolisesti

äänestäjien saataville.Samoin valtamedia estää muita kuin eduskuntapuolueita

tuomasta näkemyksiään esille.

 

Yleisradion ohjelmallisten näkökohtien huomioon ottaminen ei voi tarkoittaa

sitä, että osa puolueista syrjäytetään käytännöllisesti katsoen kokonaan

tenteistä. Tenttejä ja yhteisesiintymisiä voidaan toki jakaa useampiin osiin

myös niin, että myös eduskunnan ulkopuoliset puolueet ovat niissä

tasapuolisesti edustettuina niin väittelyjen kuin omien vaalitavoitteittensa

esittelyjenkin osalta.

 

 

 

Ohjelmallisilla näkökohdilla ei puoluelain 10 §:n 2 momentissa ole tarkoitettu

eikä voitu syrjäyttää perustuslain 1 luvun 2 §:n kansanvaltaisuuden tai saman

lain 2 luvun 6 §.n 2 momentin syrjintäkieltoa vakaumuksen tai mielipiteen

perusteella, jonka kiellon noudattamisen toteuttamiseen perustuslain 2 luvun

22 § valtiovaltaa velvoittaa.

 

 

 

Lisäksi perustuslain 2 luvun 14 §:n 3 momentti ja 20 § asettavat valtiovallan

kaikille toimijoille erityisen velvoitteen edistää yksilöiden mahdollisuuksia

osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan

päätöksentekoon. Se ei voi toteutua, jos ylhäältä päin rahan voimalla

yritetään ohjata edustajavalinnat aiempien eduskuntapuolueitten hyväksi.

 

 

 

Vaikka perustuslain perusoikeudet ja edistämisvelvoite kohdistuvat yksittäisiin

kansalaisiin saavat myös puolueet niiden kautta perustuslain suojaa, koska

samalla kun tässä tarkoitettu syrjintä puoluetuen ja YLE:n

 

vaalitenttien osalta kohdistuu eduskunnan ulkopuolisiin puolueisiin, se

kohdistuu myös yksittäisiin kansalaisiin, jotka ovat näiden puolueiden jäseniä,

kannattajia tai haluavat tutustua niiden tavoitteisiin harkitessaan

äänestämistään. Yleisradion rooli julkisen palvelun laitoksena korostaa

sen vastuuta puolueiden tasapuolisessa kohtelussa ja myös eduskunnan

ulkopuolisten vaihtoehtojen esille pääsyn turvaamisessa tilanteessa, jossa

kaupallinen ja valtapuolueiden valvoma muu media keskittyvät esittelemään

lähes pelkästään nykyisten eduskuntapuolueiden ja varsinkin suurimpien

puolueiden tavoitteita ja ehdokkaita.
 

 

Puoluelain 10 §:n mukaan valtion viranomaisen, (jollainen on myös eduskunta)

tai sen määräämisvallassa olevan yhteisön tai laitoksen,

(jollainen on myös YLE), on kohdeltava kaikkia puolueita tasapuolisesti

ja yhdenmukaisia perusteita noudattaen.

 

 

 

Enempää sanotun ylimääräisen puoluetuen kuin YLE:n vaalitenttien osalta

ei nyt vuoden 2007 eduskuntavaalien osalta noudateta puoluelain 10 §:n

tasapuolisuus- ja yhdenmukaisten perusteiden vaatimuksia eikä perustuslain 

1 luvun 2 §:n kansavaltaisuuden, 2 luvun 6 §:n syrjintäkiellon eikä 2 luvun

14 §:n 3 momentin edistämisvelvoitteita.

 

 

Myös Euroopan Unionin peruskirjan III luvun 21 artiklan 1 kohta pitää

sisällään syrjintäkiellon. Siinä kielletään kaikenlainen syrjintä, joka

perustuu mm. vakaumukseen tai poliittisiin tahi muihin mielipiteisiin.

Suomen edellytetään EU:n jäsenmaana noudattavan sanottua syrjintäkieltoa,

vaikka se olisikin Suomen perustuslain vastavaa kieltoa laajempi ja

tehokkaampi. Tässä kuvattu valtiovallan syrjivä menettely ei mahtune

myöskään EU:n neuvoston vaalirahoitussuosituksen (2003)

1 artiklan vaatimuksiin ”objective,fair and reasonable criteria should be

applied regarding the distribution of state support. ”

 

Eräissä muissa EU-maissa, joissa puoluetukea annetaan, sitä annetaankin

kaikille vaaleihin osallistuville puolueille.

Suomen Kommunistinen Puolue on valtakunnallisena pitkään toimineena

puolueena asettanut eduskuntavaaleissa 2007 ehdokkaita tähän mennessä

jo lähes 160 kaikissa vaalipiireissä (Ahvenanmaata lukuun ottamatta).

SKP:llä on ehdokkaita enemmän kuin eräillä eduskuntapuolueilla ja

reilusti enemmän kuin muilla eduskunnan ulkopuolisilla puolueilla.

Puolueen vaalimenestystä yritetään valtiovallan toimesta rajoittaa

edellä mainituilla syrjintätoimilla ylimääräisen puoluetuen jakamisessa

vaalitoimintaan ja YLE:n vaaliohjelmissa.

 

 

Tällainen eduskuntapuolueiden vaalirahoitus ja suosiminen YLE:n

ohjelmissa on omiaan voimistamaan samaa syrjintää myös yksityisen

median toimesta, joka laajasti eduskuntavaaleihin liittyvissä

uutisoinneissaan ja artikkeleissaan antaa kuvan, ettei oikeastaan

muita puolueita vaaleissa olekaan kuin eduskuntapuolueet.

Median keskittyminen pahentaa aidon demokratian kannalta ongelmaa

vielä lisää, kun esimerkiksi pääkaupunkiseudulla yksi yhtiö hallitsee

yksinään suurinta osaa medioista, YLE:ta lukuunottamatta.Kuitenkin

perustuslain 2 luvun 14 §:n 3 momentin mukaan valtiovallalla on kansalaisten

yhteiskunnalliseen toimintaan osallistumista ja päätöksentekoon vaikuttamista

koskeva edistämisvelvollisuus.

Vaatimukset: 

 

Tämän vuoksi pyydämme kunnioittavasti, että eduskunnan oikeusasiamies

ryhtyy pikaisesti asian vaatimiin toimenpiteisiin, jotta tässä kuvattu ilmeinen

ja räikeä poliittinen syrjintä eduskunnan ulkopuolisia puolueita kohtaan

heti lopetetaan niin puoluetuen jaossa kuin YLE:n vaaliohjelmissa ja

eduskunnan ulkopuolisille puolueille annetaan mahdollisuudet saada

vaalitavoitteensa ja ehdokkaansa aidon demokratian vaatimin tavoin

äänestäjien arvioitavaksi tasaveroisesti eduskuntapuolueitten kanssa.

 

 

 

Helsingissä tammikuun 30. päivänä 2007.

 

 

 

Suomen Kommunistinen Puolue r.p.            

Yrjö Hakanen                                                    

puheenjohtaja                                                  

Arto Viitaniemi                                                  

pääsihteeri                                                         

 

 

Juhani Lilja

teknikko

Helsinki

 

Leena Ryömä

sihteeri

Helsinki

Laati:

 

          Arjo Suonperä

 

          varatuomari Espoon kaupungista