008.jpgKärsimyskorvaus asbesti- ja muissa etenevissä sairauksissa

 

 

 Varatuomari Arjo Suonperä: Kärsimyksen korvaaminen asbestisairauksissa.   Asbestialtistuksen johdosta asbestisairauden saanut saa liitännäisenä seuraamuksena jatkuvan pelon ja ahdistuksen tunteen sairauden etenemisestä ja johtamisesta usein myös kuolemaan. Sama seuraamus aiheutuu toki kaikissa muissakin etenevissä sairauksissa. Yhä useampia koskeva kysymys on, korvataanko minkään järjestelmän puitteissa tällaista potilaan usein pitkäaikaista, jopa vuosikymmeniä kestävää kärsimystä. Eräs tapa olisi tunnustaa kärsimys sairaudeksi.   

 

Korvausjärjestelmistä: 1.     Vahingonkorvaus sopimussuhteessa, kuten työsopimussuhteessa (työsopimusL 12:1;1) Koska sopijakumppanille ei saa aiheuttaa sopimusta täytettäessä tai siihen  liittyen vahinkoa ja täysi vahingonkorvaus on pääsääntö, ja henkilövahinkoakin sopimusvastuussa korvataan, tulisi tämän korvausjärjestelmän puitteissa myös tällainen kärsimysvahinko korvata, jos syy-yhteys ja tuottamus tai tuottamuksesta riippumaton vastuu täyttyvät. Oikeustapauksia ei kuitenkaan ole, koska kukaan ei ole tällaista tiettävästi vielä vaatinut;  

 

2.     Rikkomusvastuu:VahingonkorvausL:

a)     5 luvun 2 §: kipuun ja särkyyn verrattava kärsimys: KKO:n oikeuskäytännön mukaan edellyttää, että altistuksen aiheuttamaksi voidaan diagnostoida jokin sairaus, tavallisimmin psyykkinen;

b)    5 luvun 6 §:n 1 mom.: harvoin tulee kysymykseen, koska lainkohdassa luetellaan rikokset tai muut perusteet, jotka harvemmin asbestialtistuksen osalta voivat tulla kyseeseen. Lähinnä kyseeseen voisi tulla henkilökohtaisen koskemattomuuden vakava loukkaaminen tahallisella tai törkeän huolimattomalla teolla, koska sairauden aiheuttamista voitaneen pitää myös henkilökohtaisen koskemattomuuden loukkauksena. Oli valitettavaa, ettei vuoden 2004 uudistuksen yhteydessä lainkohtaan lisätty, samalla kun rangaistava syrjintä otettiin siihen mukaan, myös selkeätä sairauden tahallista tai tuottamuksellista aiheuttamista;

c)     5 luvun 4a §: lähiomaisen kärsimyskorvaus: korvataan lähiomaiselle surun ja menetyksen tunteen tuomaa kärsimystä. jos kuolema on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella ja korvauksen myöntäminen kärsimyksestä harkitaan lähiomaiselle kohtuulliseksi. Soveltuu periaatteessa myös asbestikuolemantapauksiin.    

2a ja b-kohtien osalta ks. myös KKO 1998:108; 2002:110 ja 2003:76.   

 

3.    Tuotevastuulaki: korvausta, jos tuote tai osatuote, kuten raaka-aine on aiheuttanut  henkilölle vahinkoa, koska tuote ei ole ollut niin turvallinen, kuin on ollut aihetta odottaa. Sopii periaatteessa myös asbestivahinkoihin, mutta kun korvauksen määräämisessä soveltuvin osin noudatetaan vahingonkorvauslakia, niin korvauksia koskevat edellä 2-kohdassa mainitut rajoitukset. 3.    TapaturmavakuutusL (vastaavasti ammattitautiL): 18a§: haittarahakorvauksen suuruuteen voi vaikuttaa myös potilaan  kärsimys, jos se pidempiaikaista eli arvioitavaksi pysyväksi eli vähintään vuoden jatkunutta. Haittarahalla ei korvata työkyvyn alentumista, vaan yleistä pysyvää haittaa. Hakemuksia ja tapauksia ei  taida vielä olla.  

 

4.    RikosvahinkoL: tavallaan vastuuvakuutus tapauksissa, joissa rikoksesta tuomittu ei pysty suorittamaan sille määrättyä vahingonkorvausvelvollisuutta. Valtio vastaa rikoksella aiheutetuista vahingoista, mutta ei ole sidottu tuomittuihin määriin eli valtiokonttori harkintansa mukaan korvaa. RikosvahinkoL 4 § 1 mom. 3 kohta ja 9 §, joista jälkimmäinen viitatessaan vahingonkorvauslain 5 luvun 6§ 2 momentin perusteisiin ja siihen, että uhrin henkilökohtaista koskemattomuutta on tullut erityisen vakavasti loukata törkeällä pahoinpitelyllä tai sen tahi tapon, murhan tai surman yrityksellä. Joskus törkeissä asbestisairauden aiheuttamistapauksissa voisi tämäkin säännöstöä tulla kyseeseen, 4 §:n 1 momentin 3 kohta taas paljon useammin samoilla ehdoin kuin edellä 2a-kohta.  

 

5.     Vahingonkorvausvastuuta koskevat erityislait niitä koskevien säännösten rajoissa saattavat joskus tuottaa korvausta myös asbestisairauksien osalta ja vielä harvemmin kärsimyskorvauksia.  

 

6.    Toimeentulotuki ja muu sosiaaliturva: potilaan pidempiaikainen kärsimys voi välillisesti tuottaa jotain korvausta myös kärsimyksen vuoksi ja joskus myös suoraan kärsimyksen lieventämiseksi, kuten vaikeavammaisille myönnettävät avustukset apulaitteiden ja asunnon kunnostukseen tai henkilökohtaiseen avustajaan.  

 

7.    Yksityisoikeudelliset vakuutussopimukset ja vastuuvakuutukset: kärsimyskorvaus riippuu siitä, onko se vakuutusehdoissa sovittu korvattavaksi.  Asbestisairauteen sairastuneen samoin kuin mihinkä muuhunkin etenevään sairauteen sairastuneen oikeus saada kärsimyskorvausta on  arvostelua herättävän heikosti Suomessa toteutettu ja todella ansaitsisi pikaisen korjauksen, kuten moni muukin kohta korvausjärjestelmässämme. Suomen korvausjärjestelmä on jäänyt pahasti ajasta jälkeen ja monesti suojelee enemmän vahingon aiheuttajaa kuin uhria.